index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Tři způsoby zjevení Boží Lásky

V duši, která Mě miluje v pravdě a řídí se Učením sladkého a láskyplného Slova, zjevuji Svou Sílu mnoha způsoby podle toho, po čem touží.

Zjevuji se třemi hlavními způsoby. Při prvním se Můj Cit a Láska zjevují prostřednictvím Slova, Mého Syna, v Jeho Krvi prolité s tak velikou a vroucí Láskou. Tato Láska se projevuje dvěma způsoby. Způsobem běžným, a to těm, kdo žijí v běžné lásce, která tak vidí a zakouší Mou Lásku v mnoha dobrodiních, jimiž ji obdarovávám; a mimořádným, a to těm, kdo se stali Mými přáteli.

V něm se k dobrodiním prvního způsobu přidružuje také skutečnost, že tito Mí přátelé Mou Lásku poznávají a okoušejí, prožívají ji a bezprostředně ji cítí v duši.

Druhý způsob zjevení se také děje v nich samých, kdy se jim zjevuji citem lásky. Nedávám přednost žádnému člověku, přijímám jen jeho svatou touhu, a proto se každé duši zjevuji podle dokonalosti, s níž Mě hledá. Někdy toto zjevení spočívá v tom, že jí daruji ducha proroctví a ukážu jí věci, které se teprve stanou. I tento dar uděluji mnoha způsoby, podle potřeby, kterou vidím u oné duše a u ostatních tvorů.

Třetí způsob zjevení spočívá v tom, že v jejich mysli zpřítomňuji Svou Pravdu, totiž Svého Jednorozeného Syna. I v tomto případě se tak děje mnoha způsoby podle toho, jak touží jejich duše a jakou má vůli. Někdy Mě duše hledá v modlitbě, v níž Mě prosí o poznání Mé Moci, a Já ji uspokojím tím, že jí dám okusit a pocítit Svou Moc. Jindy Mě hledá v Moudrosti Mého Syna, a Já ukojím její touhu tím, že ukážu Svého Syna zraku jejího intelektu. Nebo Mě duše hledá ve shovívavosti Ducha Svatého, a tehdy jí dá Má Dobrotivost okusit oheň Boží Lásky a dá jí počít opravdové a skutečné ctnosti, které se zakládají na čisté lásce k bližnímu.

Tak vidíš, že Má Pravda nelhala, když hlásala: "Kdo Mě bude milovat, bude se Mnou jedno"; když se totiž budete řídit Jeho Učením, budete s Ním spjati poutem lásky. A tím, že budete spjati s Ním, budete spjati také se Mnou, protože My jsme jedno. Proto se vám zjevuji: Syn a Já jsme totiž jedno. Má Pravda nelhala, když řekla: "Zjevím se vám", protože když zjevovala Sebe, zjevovala Mne, a když zjevovala Mne, zjevovala Sebe.

Mohla by ses ptát, proč tedy neřekl: "Zjevím vám Svého Otce." Neučinil to ze tří hlavních důvodů.

Zaprvé: chtěl ozřejmit, že Já nejsem oddělen od Něho a On není oddělen ode Mne, a proto když Ho svatý Filip požádal: "Ukaž nám Otce, a to nám stačí", odpověděl: "Kdo vidí mne, vidí Otce, a kdo vidí Otce, vidí mne."1 To řekl, protože byl se Mnou jedno a protože všechno, co měl, měl ode Mne, a ne Já od Něj. Z toho důvodu řekl Židům: "Mé učení není moje, ale mého Otce, který mě poslal."2 Můj Syn totiž pochází ze Mne, a ne Já z Něj. Ale protože jsem jedno s Ním a On je jedno se Mnou, neřekl "zjevím vám Otce", ale "zjevím sebe", neboť "jsem s Otcem jedno".3

Druhý důvod byl tento: tím, že vám zjevil Sebe, neukazoval nic jiného než to, co dostal ode Mne, Svého Otce. Jako by chtěl říct: Otec se zjevil Mně, protože s Ním jsem jedno, a Já, protože jsem zároveň Sebou samým i Jím, vám zjevím Svým prostřednictvím Sebe i Jeho.

Třetí důvod je následující: Já jsem neviditelný, a vy, viditelné bytosti, Mě nemůžete spatřit, dokud nejste odděleny od svých těl. Teprve tehdy uvidíte Mne, Boha, tváří v tvář a uvidíte Slovo, Mého Syna. V mysli Ho vidíte od nynějška do času, kdy budou všichni vzkříšeni, až se vaše lidství připodobní lidství Slova a najde v Něm zalíbení, jak jsem ti říkal, když jsem ti povídal o Vzkříšení.4

Chápeš tedy, že nemůžete vidět, jaký jsem. Abyste Mě mohli spatřit, skryl jsem Svou Božskou přirozenost do vašeho lidství. Jsem neviditelný, a téměř jsem se zviditelnil prostřednictvím Slova, Svého Syna, skrytého pod závojem vašeho lidství. Tak Mě vám zjevil, a proto nemohl říct "zjevím Otce", ale prohlásil "zjevím vám Sebe", čímž chtěl říct "podle toho, co Mi dal Otec, se vám zjevím."

Vidíš, že zjevoval Mne tím, že zjevil Sebe. A také chápeš, proč neřekl "zjevím vám Otce", protože vy Mě nemůžete vidět, dokud přebýváte ve svém smrtelném těle, jak jsem řekl, a On a Já jsme jedno.

předchozí | obsah | další
1 srov. Jan 14,8-9
2 srov. Jan 7,17
3 srov. Jan 14,21; 10,30
4 srov. výše, kap.42 - Vzkříšení