index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Ctnosti nad světem vždy vítězí

Toto jsou tři slavné ctnosti založené na opravdové lásce, které se nacházejí na vrcholku stromu lásky: trpělivost, neochvějnost a vytrvalost korunovaná světlem svaté víry, díky němuž se duše běžící po Cestě Pravdy nesetkají s temnotami. Svatá touha duši povznáší do takové výšky, že ji nikdo nemůže napadnout: ani zlý duch svým pokoušením, neboť se bojí duše žhnoucí ve výhni lásky, ani lidské urážky a nactiutrhání. Přestože svět spravedlivé pronásleduje, má z nich strach.

Pronásledování totiž Má Dobrotivost dopouští proto, aby jím spravedliví sílili a rostli v Mých očích i v očích světa, neboť oni sami se učinili malými opravdovou pokorou. Dobře to vidíš u Mých svatých, kteří se pro Mě umenšili: učinil jsem je velkými ve Mně, ve věčném Životě, a v mystickém těle Církve, která si je připomíná, neboť jejich jména jsou zapsána ve Mně, v knize Života. Tak se stává, že svět, který jimi pohrdal, je nyní uctívá.

Spravedliví neskrývají své ctnosti z bázně, nýbrž z pokory. Jestliže je zapotřebí, aby posloužili bližnímu, neukrývají ctnosti ze strachu před nějakým trestem nebo před ztrátou své útěchy, ale odvážně se vrhají do služby bez ohledu na svou osobu a bez starostí o sebe. A ať Mě ve svém životě uctívají jakýmkoli způsobem, v duchu se radují a nacházejí ve své duši klid a pokoj.

Proč tomu tak je? Protože Mi nechtějí sloužit tak, jak by se to líbilo jim, ale jak se to líbí Mně. Proto je pro ně čas útěchy stejný jako čas utrpení a čas blahobytu je jim stejně milý jako čas strádání. Obojí má pro ně stejnou váhu, protože ve všem vidí Mou Vůli, a nemyslí na nic jiného než na to, jak se s ní ztotožnit, ať ji najdou v čemkoli.

Vidí totiž, že nic nebylo stvořeno beze Mne nebo bez tajemství či zásahu Božské Prozřetelnosti, kromě hříchu, který je nebytí. Proto tedy nenávidějí hřích a chovají úctu ke všem bytostem. Proto pevně a bez zakolísání stojí ve vůli postupovat po cestě Pravdy a nezpomalují krok. Naopak, věrně slouží bližnímu bez ohledu na jeho nevědomost či nevděčnost nebo obviňování neřestníka, který jim někdy vyčítá jejich dobré skutky. Spravedliví však pozvedají k Mé Tváři svaté modlitby za ty, kdo se dopustili urážky, a trpí urážkou, která Mi byla způsobena, a újmou na duši toho, kdo se jí dopustil, spíše než nespravedlností, které se jim dostalo.

Jako by říkali se slavným apoštolem Pavlem, Mým vyslancem: "Svět nás proklíná, a my mu žehnáme, pronásleduje nás, a my děkujeme, vyhazuje nás jako špínu a odpad světa, a my to trpělivě snášíme."1

Tak můžeš, nejmilejší dceruško, vidět ona sladká znamení a především ctnost trpělivosti, jíž duše dokazuje, že se opravdu zbavila nedokonalé lásky a dosáhla lásky dokonalé následováním sladkého a Neposkvrněného Beránka, Mého Jednorozeného Syna. Když byl na kříži, na který ho přibily hřeby lásky, nevzal, když na něj Židé křičeli: "Sestup z kříže, a uvěříme ti",2 zpět Své rozhodnutí; a nezviklala Ho ani vaše nevděčnost, naopak Mi dál prokazoval poslušnost, kterou jsem Mu daroval, a byl natolik trpělivý, že z Jeho úst nevyšlo slovo nářku.

Tímto způsobem Moji milí a věrní služebníci následují učení a příklad Mé Pravdy. A přestože se svět snaží připravit je o odvahu pochlebováním a výhrůžkami, Mí služebníci neotáčejí hlavu, aby se podívali na vyoranou brázdu, nýbrž hledí jen na předmět Mé Pravdy. Nechtějí utéct z pole a vrátit se domů, ke zvykům, kterých se už zřekli3 a jež by je vedly k tomu, že by se chtěli líbit víc tvorům než Mně, svému Stvořiteli, a báli se jich víc než Mne. Oni naopak setrvávají v samém středu bitev, protože se sytí a opájejí Krví ukřižovaného Krista. Tuto Krev vám nabízí Moje láska ze zásob mystického těla Svaté Církve, aby se jí mohli posilovat ti, kdo chtějí být opravdovými rytíři a bojovat proti své smyslnosti a porušitelnosti těla, proti světu a proti zlému duchu, a proto se vyzbrojují dvojsečným nožem: nenávistí k těmto nepřátelům, k jejichž porážce jsou povoláni, a láskou ke ctnostem. Láska je zbraň chránící před ranami; rány mohou utrpět jen tehdy, když se těchto zbraní sami zřeknou a odevzdají je do rukou nepřátel: to jest pouze tehdy, když se sami zraní rukou svobodného úsudku, a vydají se tak nepříteli. Tak se ovšem nechovají ti, kdo opojeni Krví statečně vytrvají až do smrti, která stvrzuje vítězství nade všemi nepřáteli.

Slavná ctnosti, jsi Mi tak milá a tolik záříš na světě, že ani oči plné temnoty těch, kdo Mě opomíjejí, nemohou uniknout světlu Mých služebníků! V jejich nenávisti se totiž zrcadlí slitovnost Mých služebníků, kteří touží po jejich spáse. V jejich závisti září velikost lásky, jejich krutost je zastiňována milosrdenstvím, protože svět je k spravedlivým krutý, zatímco spravedliví jsou k němu milosrdní. V nespravedlnosti září trpělivost, koruna všech ctností, která vládne všem ostatním, protože je míchou lásky. Trpělivost ukazuje ctnosti a zaručuje se za ně, to jest ukazuje, zda jsou zakotveny ve Mně, Věčné Pravdě, nebo ne. Trpělivost vítězí a nikdy není poražena. Doprovází ji totiž neochvějnost a vytrvalost, jak jsem ti řekl, a proto se vrací domů vždy vítězně. A proto se Mí služebníci po všech bitvách vracejí ke Mně, Věčnému Otci, který jim splácí každou námahu, aby ode Mě přijali věnec slávy.

předchozí | obsah | další
1 srov. 1 Kor 4,13
2 srov. Mt 27,40-42; Mk 15,32
3 srov. Mt 24,18; Mk 13,16