index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Touha po spojení

Když se tyto síly spojí a vnoří do Ohně Mé Lásky, tělo ztrácí schopnost vnímat: oko hledí, a nevidí, ucho naslouchá, a neslyší, jazyk mluví, a promluvit nemůže - jenom někdy dovoluji, aby se z hojnosti srdce sval jazyka pohyboval a vyjadřoval slova, kterými srdce přetéká, aby tak vzdával slávu a chválu Mému Jménu, takže i když mluví, nepromlouvá -, ruka se dotýká, a nehmatá, nohy se pohybují, a nechodí: všechny údy jsou spoutány a zaměstnány vnímáním lásky. Tímto poutem se údy podřizují rozumu a spojují s citem duše tak hluboce, že téměř proti své přirozenosti volají jednohlasně ke Mně, Věčnému Otci, že chtějí, aby byly odděleny od duše, a duše od těla. Proto duše volá před Mou Tváří spolu se slavným Pavlem: " Kdo mne, ubožáka, osvobodí od mého těla? V mém nitru je zvrácený zákon, který bojuje proti duchu."1

Těmito slovy Pavel nemínil jen bitvu vedenou smyslovým vnímáním proti duchu - v ní si byl téměř jist díky Mému Slovu, když mu bylo řečeno: "Pavle, má milost ti postačí."2 Proč tedy tolik křičel? Protože byl svírán nádobou těla, která mu na nějaký čas - do okamžiku smrti - nedovolovala pohled na Mne, a jeho zrak nemohl spatřit Mě, Věčnou Trojici, a neviděl nesmrtelné blažené, kteří neustále vzdávají slávu a chválu Mému Jménu. Naopak, dál žil mezi smrtelníky, kteří Mě ustavičně urážejí, a nemohl na Mě pohledět v tom smyslu, že nemohl vidět Mou podstatu.

Není to tak, že by Mě on a ostatní Moji služebníci opravdu neviděli a neokoušeli, protože Mě vidí a okoušejí, a pokud ne v Mé podstatě, tak jistě v citu lásky, a to různými způsoby, podle toho, jak se vám chce Má Dobrotivost zjevit. Avšak každé vidění duše setrvávající ve smrtelném těle je jen stínem proti vidění, kterého dosahuje, když je od těla oddělena. Tak se Pavlovi zdálo, že jeho smyslový zrak bojuje se zrakem ducha, tedy že lidské vnímání zatížené tělem brání zraku intelektu pohledět na Mě tváří v tvář. Připadalo mu, jako by duše byla ve své schopnosti milovat omezena, takže Mě nemohl milovat v té míře, po jaké toužil, protože každá láska je v tomto životě nedokonalá, dokud nedosáhne dokonalosti.

předchozí | obsah | další
1 srov. Řím 7,23-24
2 srov. 2Kor 12,9