index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Osvícení intelektu

Láska Pavla i ostatních Mých služebníků nebyla samozřejmě nedokonalá co do milosti a dokonalé láskyplnosti, po této stránce byla naopak dokonalá; nedokonalá však zůstávala v tom smyslu, že nedokázala plně uspokojit jeho touhu po lásce. To Pavla velmi trápilo. Kdyby se jeho touha nasytila předmětem lásky, netrápil by se. Dokud se však milující duše nachází ve smrtelném těle, láska prožívá bolestný stav, protože to, co miluje, nevlastní dokonale.

Ale když je duše od těla oddělena, její touha se nasytí, a proto jí láska už nepůsobí žádný zármutek. Je plně uspokojena a přitom nemá žádné nepříjemné pocity, které bývají s nasycením spojeny: je nasycena a má hlad, ale v jejím hladu není stopy bolesti, protože duše oddělená od těla je nádoba, která Mnou přetéká a stojí tak pevně, že nemůže toužit po tom, co nemá. Touží Mne vidět a hledí na Mě tváří v Tvář, touží vidět slávu a chválu Mého Jména v Mých svatých, a vidí ji jak v andělské, tak v lidské přirozenosti.

Její vidění je tak dokonalé, že duše vidí slávu a chválu Mého Jména nejen na obyvatelích Věčného Města, ale i na smrtelných tvorech: svět Mi totiž vzdává slávu, ať chce nebo nechce.

Ale nevzdává Mi ji tak, jak by měl: to znamená, že Mě nemiluje nade všecko ostatní. Přesto lidé Mé Jméno chválí a oslavují, protože na nich září Mé Milosrdenství a hojnost Mé Lásky: zapůjčuji jim totiž čas a nepřikazuji zemi, aby je všechny pohltila kvůli jejich prohřeškům. Naopak na ně čekám a přikazuji zemi, aby je obdarovávala svými plody, přikazuji slunci, aby je zahřívalo a dávalo jim světlo a teplo, přikazuji pohyby nebes a jsem Milosrdný a Láskyplný ke všem věcem, stvořeným pro ně. Neodnímám je lidem kvůli jejich proviněním, naopak jimi obdarovávám hříšníka stejně jako spravedlivého. Častokrát jich dokonce daruji víc hříšníkovi než spravedlivému, neboť spravedlivému, který je ochoten trpět, odejmu některé pozemské statky, abych mu hojněji nadělil statky nebeské.

Tak na nich září Mé Milosrdenství a Láska někdy i v pronásledování, které služebníci světa vedou proti Mým služebníkům, aby tak byla přezkoušena jejich ctnost trpělivosti a lásky. A protože Můj služebník obětuje pokorné a ustavičné modlitby, je Mi tak vzdávána sláva a je chváleno Mé Jméno. Ať už si to bezbožník přeje nebo ne, je Mi tak vzdávána sláva, ačkoli Mi on sám v žádném případě nechtěl slávu vzdát, naopak měl v úmyslu Mne urazit.

předchozí | obsah | další