index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Bezbožníci a zlí duchové, nástroje božské spravedlnosti

V tomto životě je úkolem bezbožníků posilovat ctnost Mých služebníků, stejně jako jsou zlí duchové v pekle nástrojem Mé Spravedlnosti. Na jedné straně vykonávají spravedlnost na odsouzených k zatracení a na druhé posilují dokonalost Mých tvorů, kteří byli stvořeni k tomu, aby dosáhli Mne, svého cíle, a tráví tento život na cestách jako poutníci. Prohlubují jejich dokonalost tím, že je cvičí ve ctnosti, působí jim totiž mnoho protivenství a různá pokušení: podněcují je například k tomu, aby se navzájem uráželi nebo okrádali, a to nejen kvůli věcem nebo urážkám samotným, nýbrž proto, aby je zbavili lásky. Věří, že tak Mé služebníky oslabí, ale místo toho je upevňují zkoušením ctnosti trpělivosti, neochvějnosti a vytrvalosti.

Tak vzdávají slávu a chválu Mému Jménu a naplňují na sobě tuto Mou Pravdu: že jsem je stvořil k tomu, aby slavili a chválili Mne, Věčného Otce, a měli účast na Mé Kráse. Ale protože se proti Mně z pýchy vzbouřili, upadli a byl jim odňat pohled na Mě. Nevzdávají Mi tedy slávu proto, že by Mě milovali a měli ve Mně zalíbení, ale Já, Věčná Pravda, jsem je učinil nástroji ke cvičení Svých služebníků ve ctnostech a vykonavateli spravedlnosti na těch, kdo se pro své viny dostávají do očistce.1 Můžeš tedy vidět, jak se na nich naplňuje Moje Láska, neboť Mi vzdávají slávu nikoli jako občané věčného života, který svou vinou ztratili, ale jako vykonavatelé Mé Spravedlnosti. Jejich prostřednictvím totiž zjevuji Svou Spravedlnost odsouzeným k záhubě a duším v očistci.

předchozí | obsah | další
1 Kateřina zastává jako řada dalších teologů teologickou tezi o přítomnosti zlých duchů v očistci.