Svatá Terezie od Ježíše:
Hrad v nitru

Úvod

PRVNÍ KOMNATY

I. kapitola

Krása a důstojnost lidské duše - Příměr pro lepší pochopení - Jaký užitek se získá ze sebepoznání a chápe-li duše, jaké milosti dostává od Boha - Branou do tohoto úřadu je modlitba

2. kapitola

Jak těžký hřích zohyzdí duši - Pán to dává nahlédnout jisté osobě - Nějaké postřehy o sebepoznání - Jak chápat tyto komnaty

DRUHÉ KOMNATY

Jediná kapitola

Velmi záleží na vytrvalosti, aby duše dospěla až do posledních komnat - Neúprosný boj ze strany ďábla - Jak prospívá nezmýlit se hned na počátku své cesty - A co jí přitom velmi pomohlo

TŘETÍ KOMNATY

1. kapitola

V tomto vyhnanství nelze mít nějakou jistotu, byť by jeho stav byl sebeušlechtilejší, a proto je nutno postupovat s bázní - Několik důležitých pokynů

2. kapitola

Rozvádí tentýž problém a zabývá se vyprahlostí v modlitbě a tím, co by z toho mohlo vzejít - Je třeba, abychom se prověřovali - Jak Pán zkouší duše, které jsou v těchto komnatách

ČTVRTÉ KOMNATY

1. kapitola

Čím se liší radost a uspokojení z modlitby od duchovního okoušení - Jaká radost se zakouší při poznání rozdílu mezi představivostí a rozumem; velmi prospěšné pro ty, kteří zakoušejí v modlitbě hodně roztržitostí

2. kapitola

Rozvíjí tutéž látku a vysvětluje pomocí příměru, co je to duchovní okoušení a že se nesmí vyhledávat

3. kapitola

Jedná o modlitbě usebrání - Obyčejně ji Bůh uděluje před modlitbou okoušení Boha - Jaké jsou účinky obou

PÁTÉ KOMNATY

1. kapitola

Jakým způsobem se duše spojuje s Bohem a jak lze poznat, že to není klam

2. kapitola

Rozvádí tentýž námět, líbezným příměrem vysvětluje, co to je modlitba spojení a jaké má účinky

3. kapitola

Pokračuje v námětu a hovoří o jiném druhu spojení, k jehož dosažení napomáhá velká láska k bližnímu

4. kapitola

Pokračuje ve výkladu a důkladněji vysvětluje tento druh modlitby - Jak je důležité opatrně postupovat, neboť ďábel používá všech prostředků, aby odvrátil duši od nastoupené cesty

ŠESTÉ KOMNATY

1. kapitola

Čím větší milosti začíná Pán udělovat, tím těžší trýzně z nich pocházejí - Hovoří o některých z nich a radí, jak je má snášet, kdo vstoupil do této komnaty -Užitečné pro duše, jež trpí vnitřními trýzněmi

2. kapitola

Různé způsoby, jimiž Bůh podněcuje duši - Jde o velmi cenné a úchvatné projevy přízně, jichž se není třeba, jak se zdá, vůbec bát

3. kapitola

Jakým způsobem Bůh hovoří k duši v této komnatě a že se v tom případě člověk nemá řídit vlastními názory - Některá znamení, podle nichž se pozná, zda je to klam, či ne

4. kapitola

Jak Bůh uchvátí duši v modlitbě skrze vytržení, extáze a únosy, jež podle mého názoru tvoří jedno - K přijetí velkých milostí od Boha je třeba zvláštní odvahy

5. kapitola

Pokračuje ve výkladu a říká, že Bůh povznáší duši i jiným způsobem, a to letem ducha - Uvádí důvody, proč je nutno mít odvahu - Částečně vysvětluje tuto milost s obdivuhodnou vynalézavostí

6. kapitola

Podává výklad účinků předešlé modlitby a uvádí, jakým způsobem lze rozlišit, zdaje pravá, či zda jde o klam - Pojednává o další milosti, kterou Bůh uděluje duši, aby se oddala jeho chvále

7. kapitola

Pojednává o trýzni, jakou zakoušejí duše nad svými hříchy, když dostanou tyto milosti - O těžkém omylu, do něhož upadne i sebeduchovnější člověk, nestará-li se o to, aby měl stále na mysli lidství našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, Jeho život, Jeho nejsvětější utrpení, Jeho slavnou Matku a Jeho svaté. Velmi užitečná kapitola

8. kapitola

Jak se Bůh sdílí duši v intelektuálním vidění - Několik pokynů k tomu - Jaké účinky působí toto vidění, je-li pravé - Takové milosti je nutno udržovat v tajnosti

9. kapitola

Jakým způsobem se Bůh sdílí duši v obrazném vidění - Hned doporučuje netoužit po této cestě a uvádí důvody - Velmi prospěšná kapitola

10. kapitola

O jiných milostech, jež Bůh uděluje duši rozmanitými způsoby - Jaký velký užitek se z toho načerpá

11. kapitola

Jedná o jistých touhách zakoušet Boha, které dává duši On sám a jež jsou tak velké a nezkrotné, že uvádí do nebezpečí sám život - Jaký prospěch z toho načerpá duše

SEDMÉ KOMNATY

1. kapitola

O velkých milostech, jimiž Bůh zahrnuje duše, jež vstoupily do sedmých komnat - Rozdíl mezi duší a duchem, i když jsou jedno a totéž - Jedná o věcech, jež zasluhují pozornost

2. kapitola

Pokračuje ve výkladu - Rozdíl mezi spojením a duchovním sňatkem vysvětluje pomocí pěkných příměrů

3. kapitola

Je třeba je brát v úvahu s velkou péčí a pozorností, neboť se úchvatně liší od ostatních

4. kapitola

Uzavírá výkladem o tom, co Pán asi zamýšlí, když se chystá udělit duši tyto velké projevy přízně, a jak je nutné, aby byly zajedno Marta s Marií - Velmi užitečná kapitola

Závěr

Doslov překladatele


 .. originál textu ve formátu pdf naleznete zde
 .. životopis zde