SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE
OBSAH

Vznešenosti Panny Marie   [obsah]
............................................................................................................................................................................................


ÚVOD

ČTVRTÉ ČESKÉ VYDÁNÍ (Úvod, poznámky, komentář) 01
NĚKOLIK POZNÁMEK PŘEKLADATELE 02
VĚNOVÁNÍ JEŽÍŠI A MARII 03
PROHLÁŠENÍ SPISOVATELE, UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE 04
ÚVOD, MODLITBA K PANNĚ MARII ZA DOBROU SMRT 05


ČÁST I.

HLAVA I.
ZDRÁVAS, KRÁLOVNO, MATKO MILOSRDENSTVÍ!
 §1: Jak veliká musí být naše důvěra v Marii, protože je Královnou milosrdenství 06
 §2: O co větší musí být naše důvěra v Marii, poněvadž je naší Matkou 07
 §3: Jak velice nás tato Matka miluje 08
 §4: Maria je i Matkou kajících hříšníků 09
HLAVA II.
ŽIVOTE, SLADKOSTI!
 §1: Maria je naším životem, protože nám vymáhá odpuštění hříchů 10
 §2: Maria je naším životem také proto, že nám získává setrvání v dobrém 11
 §3: Sladkosti! - Maria oslazuje svým ctitelům smrt 12
HLAVA III.
NADĚJE NAŠE, BUĎ ZDRÁVA!
 §1: Maria je nadějí všech 13
 §2: Maria je nadějí hříšníků 14
HLAVA IV.
K TOBĚ VOLÁME, VYHNANÍ SYNOVÉ EVY
 §1: Jak je Maria ochotná pomoci tomu, kdo ji vzývá 15
 §2: Jakou moc má Maria chránit své ctitele v ďábelských pokušeních 16
HLAVA V.
K TOBÉ VZDYCHÁME LKAJÍCÍ A PLAČÍCÍ V TOMTO SLZAVÉM ÚDOLÍ
 §1: Jak je Mariina přímluva nutná pro naši spásu 17
 §2: Pokračování o téže věci 18
HLAVA VI.
A PROTO, ORODOVNICE NAŠE
 §1: Maria má moc zachránit všechny svou přímluvou 19
 §2: Maria je jako slitovná orodovnice právní obhájkyní i nejbídnějších 20
 §3: Maria usmiřuje hříšníky s Bohem 21
HLAVA VII.
OBRAŤ K NÁM SVÉ MILOSRDNÉ OČI!
§1: Maria k nám stále shlíží, aby mírnila naše nesnáze 22
HLAVA VIII.
A JEŽÍŠE, POŽEHNANÝ PLOD ŽIVOTA TVÉHO, NÁM PO TOMTO PUTOVÁNÍ UKAŽ!
 §1: Maria chrání své ctitele před peklem 23
 §2: Maria pomáhá svým ctitelům v očistci 24
 §3: Maria provází své sluhy do nebe 25
HLAVA IX.
Ó, MILOSTIVÁ, Ó, PŘÍVĚTIVÁ!
      Jak velice je Panna Maria milostivá a přívětivá 26
HLAVA X.
Ó, PŘESLADKÁ PANNO MARIA!
      Jak je v životě i ve smrti jméno Maria sladké 27
      Velmi vroucí modlitby některých světců k Matce Boží 28


ČÁST II.

I. ÚVAHY O SEDMI HLAVNÍCH SLAVNOSTECH PANNY MARIE

ÚVAHA I.
 O NEPOSKVRNĚNÉM POČETÍ PANNY MARIE 29
Jak bylo nejvýš namístě, aby tři božské Osoby uchránily Marii dědičného hříchu.
ÚVAHA II.
 O NAROZENÍ PANNY MARIE 30
Maria se narodila svatá, velmi svatá, neboť hned na začátku života ji Bůh ozdobil velikou milostí a ona s ní s velikou věrností spolupůsobila.
ÚVAHA III.
 O OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE 31
Maria se obětovala Bohu velmi záhy, bez otálení a úplně bez výhrad.
ÚVAHA IV.
 O ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE 32
Maria se nemohla při vtělení Slova hlouběji pokořit, než se pokořila, a za to ji Bůh nemohl více povýšit, než ji povýšil. ÚVAHA V.
 O NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 33
Panna Maria je strážkyní pokladu všech milostí, proto, kdo si přeje milosti, musí se obrátit na Marii, kdo se však na Marii obrátí, může se být jistý, že žádané milosti obdrží.
ÚVAHA VI.
 O OČIŠŤOVÁNÍ PANNY MARIE 34
Jak velikou oběť přinesla Maria Bohu v onen den, když mu obětovala život svého Syna.
ÚVAHA VII.
 O NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (1) 35
Jak krásná byla smrt Panny Marie.
ÚVAHA VIII.
 O NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (2) 36
Jak slavný byl vítězný vstup Panny Marie do nebe.
Na jak vznešený trůn byla Maria v nebi povýšena.
ÚVAHA IX.
 O BOLESTECH PANNY MARIE 37
Maria je Královnou mučedníků, protože její mučednictví bylo delší a větší než u všech ostatních mučedníků.

II. ÚVAHY O SEDMI BOLESTECH PANNY MARIE JEDNOTLIVĚ

BOLEST I.
 PROROCTVÍ SV. SIMEONA 38
BOLEST II.
 JEŽÍŠŮV ÚTĚK DO EGYPTA 39
BOLEST III.
 ZTRÁTA JEŽÍŠE V CHRÁMĚ 40
BOLEST IV.
 SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ 41
BOLEST V.
 JEŽÍŠOVA SMRT 42
BOLEST VI.
 PROBODENÍ JEŽÍŠOVA BOKU A SNÍMÁNÍ Z KŘÍŽE 43
BOLEST VII.
 JEŽÍŠŮV POHŘEB 44

III. O CTNOSTECH NEJBLAHOSLAVENĚJŠÍ PANNY MARIE

§ 1: O POKOŘE PANNY MARIE 45
§ 2: O LÁSCE PANNY MARIE K BOHU 46
§ 3: O LÁSCE PANNY MARIE K BLIŽNÍMU 47
§ 4: O VÍŘE PANNY MARIE 48
§ 5: O NADĚJI PANNY MARIE 49
§ 6: O ČISTOTĚ PANNY MARIE 50
§ 7: O CHUDOBĚ PANNY MARIE 51
§ 8: O POSLUŠNOSTI PANNY MARIE 52
§ 9: O TRPĚLIVOSTI PANNY MARIE 53
§ 10: O MODLITBĚ PANNY MARIE 54

IV. RŮZNÉ ZPŮSOBY POBOŽNOSTÍ K PANNĚ MARII 55

1. O POZDRAVENÍ ANDĚLSKÉM 56
2. O DEVÍTIDENNÍCH POBOŽNOSTECH 57
3. O RŮŽENCI A MARIÁNSKÝCH HODINKÁCH 58
4. O POSTU 59
5. O ÚCTĚ K MARIÁNSKÝM OBRAZŮM 60
6. O ŠKAPULÍŘI 61
7. O MARIÁNSKÝCH KONGREGACÍCH 62
8. O ALMUŽNÁCH KE CTI PANNY MARIE 63
9. O ČASTÉM VZÝVÁNÍ PANNY MARIE 64
10. O JINÝCH ZBOŽNÝCH CVIČENÍCH 65

ZAKONČENÍ DÍLA 66

V. RŮZNÉ MODLITBY K MATCE BOŽÍ 67

DODATEK

SEZNAM HLAVNÍCH AUTORŮ, KTERÉ UVÁDÍ SV. ALFONS VE "VZNEŠENOSTECH PANNY MARIE" 68


zpět na titulní stranu